Sokolská únia Slovenska

Sokolská únia Slovenska

 

STANOVY
 

ČASŤ I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok I.

Názov a sídlo organizácie

 

1.    Názov občianskeho združenia je:

       Sokolská únia Slovenska (ďalej aj ako „SúS“).
2.    Sídlom Sokolskej únie Slovenska je:   Sokolská 1, 811 04 Bratislava, mestská časť Staré mesto.
3.    Sokolská únia Slovenska má samostatnú právnu subjektivitu.

 

 

Článok II.

Úvodné ustanovenia

 

1.    Sokolská únia Slovenska je dobrovoľným, demokratickým a politicky nezávislým združením osôb organizovaných v telocvičných a športových  kolektívoch  usporiadaných v sokolských župách a telocvičných jednotách.

2.    Sokolská únia Slovenska vznikla v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. a nie je platformou pre politické, náboženské ciele a aktivity a jeho cieľom nie je popieranie alebo obmedzovanie osobných, politických alebo iných práv občanov Slovenskej republiky, prípadne iné ciele alebo aktivity, ktoré by boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3.    Sokolská únia Slovenska vychádza pri uskutočňovaní svojho hlavného cieľa z programového diela Dr. Miroslava Tyrša a Dr. Ivana Branislava Zocha a z duchovného odkazu T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Je pokračovateľom činnosti ČOS na Slovensku. Nadväzuje tiež na činnosť jednotlivcov, odborov, oddielov a jednôt ČOS aj po roku 1948, pokiaľ vychádzala zo sokolských myšlienok a tradícií. Nadväzuje tiež na činnosť zahraničného sokola, ktorý udržiaval a rozvíjal sokolskú myšlienku v zahraničí.

4.    Sokolská únia Slovenska rozvíja činnosť i v zahraničí, kde spolupracuje so zahraničnými sokolskými organizáciami pri šírení a rozvíjaní ideí sokolstva. SúS je členom Svetového zväzu sokolstva. Vzájomné vzťahy sú upravené zmluvami a dohodami.

5.    Sokolská únia Slovenska sa hlási k celosvetovému hnutiu „Šport pre všetkých“, vyhláseného Medzinárodným olympijským výborom.

 

 

Článok III.

Hlavné ciele a poslanie

1.    Sokolská únia Slovenska zabezpečuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a členov hlavný programový cieľ – rozvoj a trvalé udržanie telesných, duchovných a mravných hodnôt každého člena v nadväznosti na národné tradície a so zameraním na rozvoj demokratickej spoločnosti.

2.    Sokolská únia Slovenska dbá o zvyšovanie telesnej zdatnosti a zlepšenie zdravia svojich členov, kladie dôraz na harmonický rozvoj osobnosti po stránke telesnej, estetickej, duchovnej a mravnej. Cieľavedome vychováva svojich členov k dodržiavaniu disciplíny, vlastenectva, humanizmu, demokracie, a tým prispieva k podpore ozdravenia populácie v štáte.

3.    Za účelom dosiahnutia hlavných cieľov a poslania Sokolská únia Slovenska:

– vytvára podmienky pre vznik a činnosť telocvičných jednôt a sokolských žúp

   v oblasti telesnej kultúry,

– zabezpečuje telocvičnú, športovú a turistickú činnosť, pobyt v prírode vrátane

  súťaží a akcií hromadného charakteru,

– propaguje a rozvíja tradície a ideály, prehlbuje a šíri poznanie sokolskej

  myšlienky a sokolskej telesnej a mravnej výchovy, usiluje o ich všeobecné

  uplatnenie, vydáva a rozširuje knihy, časopisy a publikácie slúžiace

  sokolskému hnutiu,

–   podieľa sa na organizovaní vlastných akcií v oblasti telesnej kultúry a na

   rozvoji kultúrneho a spoločenského života,

–   zabezpečuje po metodickej stránke telovýchovný a športový proces s cieľom stále  zdokonaľovať a prijímať nové myšlienky, formy a činnosti pri súčasnom rešpektovaní etických zásad Medzinárodného olympijského výboru, fair play, zamedzeniu manipulácie športových telocvičných výsledkov, hlavne  boja proti dopingu, anabolikám a ďalším negatívnym návykovým   prostriedkom,

–   spolupracuje s telovýchovnými a športovými organizáciami, organizáciami detí a mládeže a ďalšími záujmovými organizáciami v SR a zahraničí. Taktiež podporuje integráciu postihnutých a menej zdatných detí a dospelých do telovýchovných, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí a činností,

–   podporuje vrcholový šport, spolupodieľa sa na športovej reprezentácii štátu, uskutočňuje a rozvíja medzinárodné styky,

–   zastupuje svojich členov a obhajuje ich záujmy v záležitostiach dotýkajúcich sa ich činnosti v sokolskom hnutí,

–   programovo, tematicky a organizačne spolupracuje pri príprave a realizácii sokolských zletov,

–   metodicky riadi archivovanie súčasnej aj historickej dokumentácie,

–   v spolupráci so zastupiteľskými zbormi, orgánmi štátnej správy, telovýchovnými organizáciami vytvára podmienky pre rozvoj činnosti,

–    organizuje vzdelávanie  a zvyšovanie kvalifikácie cvičiteľov, trénerov, rozhodcov a   funkcionárov,

–   zabezpečuje technické, materiálne a marketingové podmienky pre napĺňanie svojich cieľov,

–   pripravuje projekty na dosiahnutie svojich cieľov,

–   zabezpečuje verejnoprospešné a charitatívne služby,

–   hospodári s vlastným majetkom a vykonáva hospodársku činnosť vrátane činností špecifikovaných v bode 4 tohto článku,

–   vykonáva ďalšie činnosti súvisiace so svojím cieľom.

 

4.     Na dosahovanie a napĺňanie svojich cieľov SúS vykonáva nasledovné činnosti:

a)     vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

b)    vydavateľská činnosť,

c)    reklamné a marketingové služby,

d)    organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

e)    prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

f)     prevádzkovanie športových zariadení,

g)    kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

h)    prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

i)     prenájom hnuteľných vecí,

j)     administratívne služby,

k)    sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

l)     verejnoprospešné služby, charitatívna a humanitárna činnosť,

m)   správa budov v rozsahu služieb spojených so správou a údržbou budov,

n)    poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

 

5.    SúS získava finančné prostriedky pre svoju činnosť najmä z týchto zdrojov:
a)    členské príspevky,

b)    dary,

c)    dotácie,

d)    granty,

e)    dedičstvo,

f)     2% podielu zaplatenej dane,

g)    príjmy z činností uvedených v bode 4 tohto článku.

 

 

ČASŤ II.

ČLENSTVO

 

Článok IV.

Podmienky členstva

1.    Členstvo v Sokolskej únii Slovenska je dobrovoľné a otvorené. Členom     môže byť každý uchádzač, t.j. občan alebo právnická osoba sídliaca na území SR, ktorý/á súhlasí so stanovami Sokolskej únie Slovenska.

2.    Osoby mladšie ako 14 rokov potrebujú písomný súhlas zákonného             zástupcu.

3.    Uchádzač má právo po zaplatení stanoveného členského poplatku        zúčastňovať sa na telovýchovnej, športovej, kultúrno-spoločenskej činnosti a byť informovaný o dianí v Sokolskej únii Slovenska.

 

4.  O prijatí za člena  rozhoduje príslušná TJ Sokol a odsúhlasuje Rada TJ Sokol, alebo župy, alebo SúS. Vo výnimočných prípadoch sa umožňuje aj kolektívne členstvo (PO). Dokladom o členstve fyzických osôb je platný členský preukaz s členskou známkou bežného roku. Dokladom o členstve právnických osôb je rozhodnutie o prijatí za člena.

 

5.     Členstvo zaniká :

a)    vystúpením na základe písomného oznámenia,

b)    úmrtím fyzickej osoby  alebo zánikom právnickej osoby,

c)    vylúčením, o ktorom rozhoduje Rada TJ Sokol, alebo župy, alebo SúS.

 

6.    Vylúčený môže byť člen, ktorý:

 

a)    porušil ustanovenie stanov Sokolskej únie Slovenska,

b)    bol právoplatne odsúdený za trestný čin,

c)    neplní finančné a iné záväzky voči Sokolskej únii Slovenska alebo jej

       organizačným zložkám,

d)    sa dopustil preukázaného konania namiereného proti SúS, alebo jeho oprávneným záujmom,

e)    je dlhodobo nečinný t.j. viac ako 4 roky.

 

7.    Návrh na vylúčenie člena môže podať ktorákoľvek z organizačných       jednotiek alebo orgánov SúS. Návrh na vylúčenie člena prerokuje a        rozhodne o ňom Rada SúS, alebo župy, alebo TJ Sokol  na svojej schôdzi,   na ktorú musí byť dotknutý  člen aspoň 7 dní vopred pozvaný.     Uznesenie Rady SúS,  alebo župy, alebo TJ Sokol o vylúčení člena zasiela Rada dotknutému členovi poštou doporučene aj s upozornením, že      sa môže do 15 dní od doručenia odvolať na Dozornú a kontrolnú          komisiu SúS, alebo župy, alebo TJ Sokol.

 

8.    Vylúčený člen sa môže uchádzať znovu o členstvo v SúS. O jeho znovu prijatí rozhoduje Rada SúS.

 

9.    Zánikom členstva nie je dotknutá povinnosť uhradiť SúS všetky záväzky. Vo všetkých prípadoch ukončenia členstva v SúS sú bývalí členovia Sokolskej únie Slovenska  povinní vrátiť majetok, ktorý im SúS zapožičal, alebo dal do užívania.

 

 

Článok V.

Práva a povinnosti členov

 

 

1.    Práva členov sú :

 

a)    zúčastňovať sa na telocvičnom, športovom, kultúrno-spoločenskom a inom

       živote združenia,

b)    zúčastňovať sa na schôdzach, orgánov ktoré rozhodujú v ich veciach,

c)    byť informovaný o dianí v Sokolskej únii Slovenska,

d)    voliť a byť volený do funkcií v orgánoch SúS:

       – na funkcie v telocvičnej jednote,

       – na funkcie v župe,

       – na funkcie v orgánoch  SúS, vyžaduje sa dosiahnutie aspoň 18. roku veku uchádzača,

e)    podávať pripomienky, návrhy, odvolania a sťažnosti a požadovať do 30 dní

       na ne odpoveď,

f)     osoba, ktorá je zamestnancom Sokolskej únie Slovenska (alebo jej

       organizačných jednotiek) nemôže byť počas trvania predmetného           

        pracovného pomeru volená do orgánov Sokolskej únie Slovenska alebo jej

       organizačných jednotiek.

 

2.    Povinnosti členov sú:

 

a)    plniť úlohy vyplývajúce z platných stanov Sokolskej únie Slovenska,

b)    vykonávať prijaté funkcie a plniť uznesenia orgánov SúS,

c)    platiť stanovené členské príspevky,

d)    šetriť a zveľaďovať sokolský majetok,

e)    chrániť a presadzovať záujmy SúS.

 

 

 

 ČASŤ III.

ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE SOKOLSKEJ ÚNIE SLOVENSKA

 

Článok VI.

Orgány Sokolskej únie Slovenska a záväznosť stanov

 

1.    Orgány Sokolskej únie Slovenska sú:

 

a)    Zjazd Sokolskej únie Slovenska,

b)    Rada Sokolskej únie Slovenska,

c)    Odborné komisie,

d)    Dozorná a kontrolná komisia – kontrolór SúS.

 

2.    Organizačné jednotky Sokolskej únie Slovenska sú:

 

a)    Sokolské župy (ďalej aj ako „župy“), ktoré v súlade so stanovami SúS a

       cieľmi SúS zabezpečujú a organizujú činnosť telocvičných jednôt na

       regionálnej úrovni.

b)    Telocvičné jednoty (ďalej aj ako „TJ Sokol“), ktoré sú základnou

       organizačnou jednotkou a v súlade so stanovami SúS a cieľmi SúS

       zabezpečujú a realizujú činnosť v prospech a prostredníctvom svojich

       členov.

3.    Stanovy Sokolskej únie Slovenska sú základným dokumentom združenia a sú záväzné pre všetkých členov, orgány a všetky organizačné jednotky Sokolskej únie Slovenska.

4.    TJ Sokol  a župy si môžu vydať vlastné stanovy s tým, že tieto musia byť v súlade s ustanoveniami stanov Sokolskej únie Slovenska a musia byť odsúhlasené Radou SúS.

 

Článok VII.

Zjazd Sokolskej únie Slovenska

 

1.      Zjazd Sokolskej únie Slovenska je najvyšším orgánom Sokolskej únie   Slovenska, ktorý je zvolávaný Radou SúS pravidelne jedenkrát za rok a do jeho pôsobnosti patrí najmä:

a)    schvaľovanie Stanov Sokolskej únie Slovenska, ich zmeny a doplnky;

       na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný súhlas 2/3 prítomných

       delegátov Zjazdu SúS s hlasom rozhodujúcim,

b)    prerokúvanie a schvaľovanie správy Rady SúS o činnosti a hospodárení

       Sokolskej únie Slovenska, správy Dozornej a kontrolnej komisie –

       kontrolóra Sokolskej únie Slovenska,

c)    určovanie všeobecných  zásad a smerov  rozvoja činnosti Sokolskej únie

       Slovenska,

d)    voľba (na obdobie nie dlhšie ako štyri roky)  starostu, členov Rady SúS,

       predsedov odborných komisií a ich náhradníkov,

e)    voľba členov Dozornej a kontrolnej komisie – kontrolóra,

f)     právo odvolať starostu, členov Rady SúS, predsedu disciplinárnej komisie,

       kontrolóra, členov Dozornej a kontrolnej komisie a ich náhradníkov,

g)    schvaľovanie zásadných otázok  činnosti a hospodárenia Sokolskej únii

       Slovenska,

h)    rozhodovanie o výške členských príspevkov SúS,

i)     schvaľovanie uznesenia zjazdu SúS.

 

2.    Zjazd Sokolskej únie Slovenska je uznášaniaschopný a môže rozhodnúť na základe rozhodnutia 2/3 väčšiny hlasov prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim o rozpustení Sokolskej únie Slovenska a o spôsobe vysporiadania majetku v súlade s planými právnymi predpismi; tieto ustanovenia sa primerane použijú aj pre prípad rozhodnutia o zlúčení s iným združením.

 

3.    Na prerokovanie zvlášť dôležitých neodkladných záležitostí zvolá Rada SúS mimoriadny Zjazd, a to na základe uznesenia 2/3 väčšiny členov Rady SúS,  alebo 2/3 všetkých žúp, ako aj na návrh Dozornej a kontrolnej komisie – kontrolóra SúS a to v lehote do 60 dní odo dňa prijatia žiadosti.

 

4.    Zjazdu Sokolskej únie Slovenska sa zúčastnia s hlasom rozhodujúcim starosta SúS a delegáti TJ Sokol, ktorých na Zjazd delegujú jednotlivé TJ Sokol. Každá TJ Sokol má právo zastúpenia na Zjazde SúS jedným delegátom s hlasom rozhodujúcim a ďalším delegátom s hlasom rozhodujúcim za každých 100 členov TJ Sokol, ak ďalej nie je upravené inak. Na Zjazde SúS môže jednu TJ Sokol zastupovať najviac päť delegátov s hlasom rozhodujúcim.  Dozorná a kontrolná komisia SúS a  členovia Rady SúS okrem starostu SúS sa zúčastnia Zjazdu SúS s hlasom poradným, ak nie sú na zjazde delegátmi TJ Sokol.

.

5.    Zjazd SúS je uznášaniaschopný pri účasti najmenej nadpolovičnej väčšiny delegátov s hlasom rozhodujúcim. Ak Zjazd SúS nie je uznášaniaschopný v stanovenú hodinu, začiatok sa opakuje po hodine, vtedy je Zjazd SúS schopný uznášania bez ohľadu na počet prítomných delegátov, ale Zjazd SúS môže v tomto prípade rokovať a rozhodovať len o veciach, ktoré boli uvedené v pozvánke na Zjazd SúS.  Zjazd SúS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim ak v stanovách nie je uvedené inak.

6.    Pozvánka, návrh programu zasadnutia Zjazdu SúS a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí Zjazdu SúS najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať podľa bodu 5 tohto článku stanov len odporúčania a stanoviská.

7.  Zápisnica  zo zasadnutia Zjazdu SúS, t.j. orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje:

a) schválený program zasadnutia,

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu tvoria splnomocnenia, ak

    boli predložené,

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

e) rozhodnutia k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania

    a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo

    s jeho odôvodnením, ak o to požiada,

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a overovateľa zápisnice.

 

8.    Zápisnica  a uznesenie zo zasadania Zjazdu SúS, t.j. orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle všetkým organizačným jednotkám, TJ Sokol oprávneným zúčastniť  sa  zasadnutia  príslušného Zjazdu  najneskôr do 25   dní odo dňa zasadnutia.

 

Článok VIII.

Rada Sokolskej únie Slovenska

 

1.      Rada SúS je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom v Sokolskej únii Slovenska v období medzi  Zjazdmi. Radu Sokolskej únie Slovenska tvoria starosta SúS, 1. miestostarosta volený zo zástupcov žúp v Rade SúS, miestostarosta pre telocvičnú a športovú činnosť, miestostarosta pre ekonomiku, predsedovia odborných komisií a zástupcovia jednotlivých sokolských žúp. Každá župa  má právo mať zastúpenie dvoma  zástupcami v Rade SúS. Počet žúp je určený organizačným členením SúS.

 

2.    Rada Sokolskej únie Slovenska riadi činnosť SúS v súlade so stanovami a uzneseniami Zjazdu SúS.

 

3.    Rada SúS zasadá minimálne dvakrát ročne na riadnych zasadaniach. Mimoriadne zasadanie zvoláva Starosta SúS.

 

4.    Rada SúS je uznášaniaschopná pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. Ak zasadnutie Rady SúS nie je uznášaniaschopné v stanovenú hodinu, začiatok sa opakuje po hodine, vtedy je zasadnutie Rady SúS schopné uznášania bez ohľadu na počet prítomných členov Rady SúS,  ale Rada SúS môže v tomto prípade rokovať a rozhodovať len o veciach, ktoré boli uvedené v pozvánke na Radu SúS. V prípade, ak pri hlasovaní dôjde k rovnosti hlasov, má rozhodujúci hlas predsedajúci. Rada SúS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.

 

5.    Do pôsobnosti Rady SúS patrí:

– schvaľovanie po splnení podmienok predaja, prevodu a zaťaženia nehnuteľného majetku SúS, takéto rozhodnutie musia schváliť všetci členovia Rady SúS,

– hodnotenie činnosti odborných komisií SúS,

– schvaľovanie ročného rozpočtu SúS a kontrola jeho čerpania,

– rozhodovanie o prijatí a/alebo vylúčení členov SúS,

– schvaľovanie smerníc a predpisov SúS, ktoré sú záväzné pre všetkých členov SúS,

– určovanie jednotných  zásad a vydávanie  smerníc týkajúcich sa evidencie a  hospodárenia vo všetkých organizačných jednotkách SúS,

– zabezpečovanie  hospodárskej a podnikateľskej činnosti SúS,

– zriaďovanie  odborných útvarov na zabezpečenie činnosti,

– rozhodovanie o organizačnej štruktúre SúS,

– zabezpečovanie  plnenia uznesení Zjazdu SúS a Rady SúS,

– zvolanie Zjazdu SúS a stanovenie podmienok zvolania v súlade so stanovami.

 

6.    Rada Sokolskej únie Slovenska          je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam nižšie postavených orgánov SúS, podanie odvolania má odkladný účinok.

 

7.    Ustanovenia bodov 6, 7, 8, článku VII. týchto stanov sa použijú    primerane aj pre Radu SúS.

 

Článok IX.

Odborné komisie Sokolskej únie Slovenska

 

 

1.    Odborné komisie Sokolskej únie Slovenska sú výkonným orgánom, ktoré zabezpečujú plnenie odborných úloh SúS vo veciach športových, telocvičných, ekonomických, majetkovo-právnych, hospodárskych, disciplinárnych, antido-pingových, a v oblastiach, ktoré nie sú vyhradené Zjazdu SúS, Rade SúS alebo Dozornej a kontrolnej komisii – kontrolór SúS.

Ich rozhodnutia sú záväzné pre všetkých členov a pre všetky nižšie postavené organizačné jednotky Sokolskej únie Slovenska.  

 

2.    Základné odborné komisie :

 

a)    Telocvičná a športová

       – vedie ju miestostarosta pre telocvičnú  a športovú činnosť,  je volený

       resp. odvolávaný Zjazdom SúS,  jej členom sú náčelník a náčelníčka,

b)    Disciplinárna

       –  predseda je volený, resp. odvolávaný Zjazdom SúS

c)    Ekonomická

       –  vedie ju miestostarosta pre ekonomiku, ktorý je volený resp. odvolávaný             Zjazdom SúS,

d)    Propagačná a organizačná

       – predseda je volený, resp. odvolávaný Zjazdom  SúS

e)    Antidopingová

       – predseda je volený, resp. odvolávaný Zjazdom SúS.

 

Členov odborných  komisií SúS okrem ich predsedov a ich náhradníkov do jednotlivých funkcií  volí, resp. odvoláva Rada SúS, ak v týchto stanovách nie je uvedené inak.

 

3.    Starosta Sokolskej únie Slovenska :

       – je štatutárny zástupca SúS,

       – zvoláva Radu SúS,

       – predsedá zasadnutiam Rady  SúS a Zjazdu SúS,

       – koná vo veciach, ktoré priamo nie sú vyhradené Zjazdu SúS, Rade SúS

         a DaKK,

       – v odôvodnených prípadoch môže konať v mene SúS  po rozhodnutí Rady  

         SúS na základe jej písomného poverenia určený člen  Rady SúS,

       – v odôvodnenej neprítomnosti zastupuje Starostu SúS 1. miestostarosta

         SúS. Pri hlasovaniach – parite hlasov – má Starosta SúS právo dvoch

         hlasov.

 

 

Článok X.

Dozorná a kontrolná komisia –  kontrolór  Sokolskej únie Slovenska

 

 

1.    Dozorná a kontrolná komisia Sokolskej únie Slovenska (ďalej aj ako „DaKK“) je trojčlenná. Je kontrolným orgánom SúS a pri svojej činnosti sa riadi zásadami práce DaKK  a skladá sa z predsedu a dvoch členov,  ktorých do funkcie  volí  Zjazd  SúS.  Jedného člena  DaKK  volí  Zjazd  SúS         ako predsedu DaKK a súčasne  kontrolóra  športovej  organizácie SúS.  Predsedom DaKK sa nesmie stať člen tej istej župy, ktorej je člen starosta SúS.

 

2.    DaKK sa zameriava hlavne na posudzovanie dodržiavania Stanov SúS, hospodárenia s majetkom Sokolskej únie Slovenska, kontrolu pokladne účtov, dokladov a ostatných oblastí kontroly  v súlade legislatívou SR.  Zo svojej činnosti sa zodpovedá Zjazdu SúS.  DaKK predkladá Rade SúS správy o svojej činnosti, návrhy a odporučenia raz za polrok.   DaKK –      kontrolór predkladá správy  o  svojej  činnosti   Zjazdu SúS a záznamy podľa jeho usmerní a požiadaviek. Predseda DaKK sa zúčastňuje zasadnutí Rady SúS a ostatných orgánov  s hlasom poradným.

 

3.    DaKK je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Rady SúS a s konečnou        platnosťou rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Rady SúS. DaKK  je povinná rozhodnúť o odvolaní v lehote do 30 dní odo dňa jeho prijatia.

 

 

Článok XI.

Štatutárne orgány

 

 

Štatutárny zástupca Sokolskej únie Slovenska je Starosta SúS, alebo v čase jeho neprítomnosti 1. miestostarosta SúS.

 

 

 

Článok XII.

Sokolská župa Sokolskej únie Slovenska

 

 

1.    Sokolská únia Slovenska pre zabezpečenie činnosti na regionálnej úrovni zriaďuje, alebo prijíma za organizačné jednotky jednotlivé sokolské župy (ďalej aj ako „župa“). Župa, ktorú ustanovuje Sokolská únia Slovenska v územnej oblasti, nemusí byť totožná s územným členením štátu.

 

2.    O ustanovení župy musí rozhodnúť Zjazd  Sokolskej únie Slovenska.

 

3.     Stanovy, ktoré príjmu jednotlivé župy nesmú byť v rozpore so stanovami SúS a musia byť odsúhlasené Radou SúS. Bez súhlasu Rady SúS nie je možné meniť ani dopĺňať stanovy jednotlivých žúp.

 

4.    Župa je právnym subjektom s právom hospodáriť s vlastným majetkom a povinnosťou riadiť sa predpismi a rozhodnutiami orgánov SúS. 

 

5.    Orgánmi župy sú:

 

a)    Zjazd župy,

b)    Rada župy,

c)    Dozorná a kontrolná komisia – kontrolór župy,

d)     Odborné komisie.

 

6. Činnosť župy riadi a kontroluje Zjazd župy, ktorý je najvyšším orgánom župy. Zjazd župy zvoláva Rada župy pravidelne jedenkrát za rok. Zjazdu župy sa zúčastnia s hlasom rozhodujúcim starosta župy a delegáti, ktorých na Zjazd delegujú TJ Sokol.

 

7.   Zjazd župy je uznášaniaschopný pri účasti najmenej nadpolovičnej väčšiny   delegátov s hlasom rozhodujúcim.  Ak Zjazd župy  nie je uznášaniaschopný v stanovenú hodinu, začiatok sa opakuje po hodine, vtedy je Zjazd  župy uznášaniaschopný bez ohľadu na počet  prítomných delegátov, ale Zjazd župy  môže v takomto prípade  rozhodovať len o veciach, ktoré boli uvedené v pozvánke na Zjazd župy.

 

8.    Zjazdu župy sa zúčastnia s hlasom rozhodujúcim starosta župy a delegáti TJ Sokol, ktorých na zjazd delegujú jednotlivé TJ Sokol. Každá TJ Sokol má právo zastúpenia na zjazde župy jedným delegátom s hlasom rozhodujúcim  a ďalším delegátom s hlasom rozhodujúcim za každých 100 členov TJ Sokol, ak ďalej nie je upravené inak. Na zjazde župy môže jednu TJ Sokol zastupovať najviac päť delegátov s hlasom rozhodujúcim. Dozorná a kontrolná komisia a členovia Rady župy okrem starostu župy sa   zúčastnia zjazdu župy s hlasom poradným, ak nie sú na zjazde župy   delegátmi TJ Sokol. Ustanovenia bodov 6, 7, 8, článku VII. týchto   stanov sa použijú primerane aj pre Zjazd župy.

 

9.    Do pôsobnosti Zjazdu župy patrí:

a)     schvaľovanie Stanov župy, a ich prípadných zmien a doplnení,  ktoré musia byť  v súlade so Stanovami SúS a musí ich odsúhlasiť Rada SúS, inak nemôžu byť účinné,

b)    prerokúvanie a schvaľovanie správy Rady župy o činnosti župy, správy

    Dozornej a kontrolnej komisie – kontrolóra  župy,

c)     voľba na obdobie nie dlhšie ako štyri roky starostu župy, Radu župy a

členov odborných komisií a náhradníkov, ktorých v prípade potreby má právo odvolať,

d)    voľba členov Dozornej a kontrolnej komisie – kontrolóra, ktorých

     v prípade potreby má právo odvolať,

     e) voľba kandidátov župy na jednotlivé funkcie Sokolskej únie Slovenska,

     f) schvaľovanie zásadných otázok hospodárenia župy, ktoré nesmú

          byť v rozpore so smernicou schválenou Radou SúS.

 

 10.    Na prerokovanie zvlášť dôležitých neodkladných záležitostí zvolá Rada  župy mimoriadny zjazd, a to na základe uznesenia 2/3 -vej väčšiny členov  Rady župy, na žiadosť aspoň 1/3 všetkých TJ Sokol v župe,  alebo na návrh Dozornej a kontrolnej komisie – kontrolóra,  a to v lehote do 60 dní odo dňa prijatia žiadosti.

 

11.    Rada župy je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom medzi dvoma Zjazdmi župy.  Radu župy tvoria starosta, 1. miestostarosta volený zo zástupcov TJ Sokol v Rade župy,  miestostarosta pre telocvičnú a športovú činnosť, miestostarosta pre ekonomiku, predsedovia odborných komisií župy a zástupcovia TJ Sokol patriacich do župy. Každá  TJ Sokol  má právo na jedného zástupcu v Rade župy.

 

12.      Rada župy riadi činnosť župy v súlade so Stanovami SúS a stanovami župy a uzneseniami Zjazdu župy. Rada župy zasadá minimálne dvakrát ročne na riadnych zasadaniach. Mimoriadne zasadanie zvoláva Rada župy na  základe žiadosti 2/3 členov Rady župy alebo v župe združených TJ Sokol.  Rada župy je uznášaniaschopná pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny  členov. V prípade, ak pri hlasovaní dôjde k rovnosti hlasov, má rozhodujúci  hlas predsedajúci. Ak zasadnutie Rady župy nie je uznášaniaschopné v      stanovenú hodinu, začiatok sa opakuje po hodine, vtedy je zasadnutie Rady župy schopné  uznášania bez ohľadu na počet prítomných členov Rady        župy, ale táto môže v takom prípade rokovať a rozhodovať len o veciach,        ktoré boli uvedené v pozvánke na Radu  župy.

 13.   Do pôsobnosti Rady župy patrí:

 

a)     schvaľovanie predaja alebo prevodu nehnuteľného majetku župy, avšak za splnenia podmienky, že Rada SúS s takýmto predajom alebo prevodom nehnuteľného majetku župy vyslovila súhlas,

b)    hodnotenie činnosti župy,

c)     rozhodovanie o záležitostiach nepatriacich do výlučnej kompetencie Zjazdu župy,

d)    schvaľovanie ročného rozpočtu župy a kontrola jeho čerpania,

e)     zabezpečenie hospodárskej a podnikateľskej činnosti župy, zakladanie obchodných  spoločností,

f)zriaďovanie  odborných komisií  na zabezpečenie svojej činnosti ,

g)     rozhodovanie o organizačnej štruktúre župy,

h)    spravovanie majetku, hospodárenie s pridelenými i získanými finančnými a hmotnými prostriedkami z hospodárskej a podnikateľskej činnosti SúS.

 

14.  Rada župy je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam nižšie postavených orgánov župy. Podanie odvolania má odkladný účinok. Rada župy je povinná rozhodnúť o odvolaní v lehote do 30 dní odo dňa jeho prijatia.

 

15. Rada župy zvoláva Zjazd župy a stanovuje počet delegátov z jednotlivých organizačných zložiek župy, koordinuje a operatívne riadi činnosť TJ Sokol v župe.

16.  Rada župy rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Rady župy. Ustanovenia bodov 6, 7, 8, článku VII. týchto   stanov sa použijú primerane aj pre Radu župy.

17.  Starosta župy

      a)   zastupuje župu v orgánoch SúS a ostaných organizáciách,

      b)   koná v mene župy vo veciach, ktoré nie sú zverené do                          kompetencie  Zjazdu župy, Rady  župy a DaKK – kontrolóra župy,

      c)    zvoláva Radu župy dvakrát ročne, v prípade potreby častejšie,

      d)   predsedá zasadnutiam Rady župy a Zjazdu župy,

      e)   je štatutárnym zástupcom župy,

      f)   v odôvodnenej neprítomnosti zastupuje starostu 1. miestostarosta. Pri

           hlasovaniach – parite hlasov-  má starosta župy právo dvoch hlasov.

 

18. Odborné komisie

 

18.1 Odborné komisie Sokolskej župy sú výkonným orgánom, ktoré zabezpečujú plnenie odborných úloh Sokolskej župy vo veciach športových, telocvičných, ekonomických, majetkovo-právnych, hospodárskych, disciplinárnych, antidopingových  a v oblastiach,  ktoré nie sú vyhradené Zjazdu župy, Rade župy, alebo Dozornej a kontrolnej komisii – kontrolórovi župy. Ich rozhodnutia sú záväzné pre všetkých členov a pre všetky nižšie postavené organizačné jednotky Sokolskej župy.

 

18.2    Základné odborné komisie sú :

a)    Telocvičná a športová

– vedie ju miestostarosta pre telocvičnú a športovú činnosť, ktorého volí a odvoláva zjazd župy,  jej členom je  náčelník a náčelníčka

b)    Disciplinárna

       – vedie ju predseda, ktorý je volený resp. odvolávaný Zjazdom župy

c)    Ekonomická

       – vedie ju miestostarosta pre ekonomiku

       ktorý je volený resp. odvolávaný Zjazdom župy

d)    Propagačná a organizačná –  vedie ju predseda, ktorý je volený alebo

       odvolávaný Zjazdom župy,

e)    Antidopingová

       – vedie ju predseda komisie, ktorý je volený alebo odvolávaný Zjazdom   župy

 

18.3 Členov odborných komisií župy okrem ich predsedov  do jednotlivých funkcií ako aj  ich náhradníkov volí resp. odvoláva Rada župy ak v týchto Stanovách nie je uvedené inak.

 

19.  Dozorná a kontrolná komisia – kontrolór

 

19.1 DaKK je kontrolným orgánom župy a pri svojej činnosti sa riadi zásadami a plánom práce DaKK v súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Zjazdu župy, ktorému je      za svoju činnosť zodpovedná. DaKK  župy je trojčlenná. Tvorí ju jej predseda a dvaja členovia zastupujúci TJ Sokol. Predseda DaKK – kontrolór je volený, resp. odvolávaný  Zjazdom župy.

 

19.2 Zameriava sa hlavne na posudzovanie hospodárenia s majetkom župy, kontrolu pokladne, účtov, dokladov v súlade s legislatívou SR v určených oblastiach.

 

19.3 DaKK – kontrolór župy je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Rady župy. Podanie odvolania má odkladný účinok. DaKK – kontrolór župy je povinná rozhodnúť o odvolaní v lehote do 30 dní odo dňa jeho prijatia.

 

19.4 DaKK  –  kontrolór župy predkladá správy o svojej     činnosti, návrhy  a odporučenia Zjazdu župy a Rade  župy raz za polrok.       Predseda DaKK   župy sa zúčastňuje zasadnutí     Rady župy s hlasom poradným.

 

19.5 Funkčné obdobie DaKK župy je vždy o jeden rok dlhšie ako je funkčné obdobie  Rady župy.

 

 

Článok XIII.

Telocvičná jednota Sokolskej únie Slovenska

 

1.    Telocvičná jednota Sokol  (ďalej len „TJ Sokol“) je základným organizačným článkom (jednotkou) Sokolskej únie Slovenska. TJ Sokol má právnu subjektivitu v súlade s týmito stanovami. Hospodári s majetkom v súlade so všeobecne platnými predpismi a stanovami Sokolskej únie Slovenska.

 

2.    Založenie TJ Sokol a jej začlenenie do organizačnej štruktúry Sokolskej únie Slovenska je podmienené schválením jej prijatia Radou SúS a to na základe prijatia stanov Sokolskej únie Slovenska, riadne podanej žiadosti o prijatie do SúS ( predloženia originálu, alebo  úradne overenej kópie zápisnice a prezenčnej listiny s minimálnom počtom – 10 členov z ustanovujúcej schôdze).

Stanovy TJ Sokol  (ak sa TJ Sokol rozhodne ich schváliť) musia rešpektovať základné články stanov SúS a podliehajú schváleniu Radou Sokolskej únie Slovenska ináč nemôžu byť účinné. Plnoprávne začlenenie v Sokolskej únii Slovenska nevylučuje možnosť členstva v inej športovej organizácii.

 

3. Činnosť TJ Sokol riadi a kontroluje Členská schôdza TJ Sokol, ktorá je najvyšším orgánom TJ Sokol, a zvoláva ju Rada TJ Sokol  najmenej jedenkrát za  rok.

 

4.    Členskej schôdze sa zúčastnia s hlasom rozhodujúcim starosta TJ Sokol a delegáti oddielov, organizačných jednotiek TJ Sokol, ktorých na schôdzu delegujú jednotlivé oddiely, organizačné zložky TJ Sokol na základe Radou TJ Sokol prijatého kľúča účasti delegátov. Dozorná a kontrolná komisia TJ Sokol a členovia Rady TJ Sokol, okrem starostu TJ Sokol, sa zúčastnia členskej schôdze TJ Sokol s hlasom poradným, ak nie delegátmi organizačných zložiek TJ.

Členská schôdza TJ Sokol je uznášaniaschopná pri účasti najmenej nadpolovičnej väčšiny delegátov s hlasom rozhodujúcim, schválených organizačnými jednotkami TJ Sokol. Ustanovenia článku VII. Bodov 6, 7, 8 týchto stanov sa použijú aj pre členskú schôdzu TJ Sokol.

 

5.    Každá organizačná jednotka TJ Sokol  má právo zastúpenia  na členskej schôdzi TJ Sokol, podľa  počtu členov aspoň jedným delegátom. Počet delegátov zohľadňuje počet členov jednotlivých organizačných jednotiek TJ Sokol. Ak nie je členská schôdza TJ Sokol uznášaniaschopná v stanovenú hodinu, začiatok sa opakuje po hodine, vtedy je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných delegátov, ale členská schôdza TJ Sokol môže v tomto prípade rokovať a rozhodovať len o veciach, ktoré boli uvedené v pozvánke na členskú schôdzu TJ Sokol.

 6.      Členská schôdza TJ Sokol

a)    schvaľuje vlastné Stanovy TJ Sokol, ktoré musia byť v súlade so

       stanovami SúS a musí ich odsúhlasiť Rada SúS, inak nemôžu byť účinné

b)    schvaľuje zmeny a doplnky stanov TJ Sokol, ktoré musia byť v

       odsúhlasené Radou SúS, inak nemôžu byť účinné,

c)    prerokúva a schvaľuje správu Rady TJ  Sokol o činnosti a hospodárení TJ        Sokol,  správu dozornej a kontrolnej komisie – kontrolóra TJ Sokol,

d)    určuje všeobecné zásady a smery rozvoja činnosti TJ Sokol pre ďalšie

       obdobie,

e)    rozhoduje 2/3- vou väčšinou prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim

        o predaji alebo prevode,  resp. zaťažení nehnuteľného majetku TJ Sokol,

       avšak za splnenia podmienky, že Rada SúS s takýmto predajom alebo

       prevodom nehnuteľného majetku TJ Sokol vyslovila súhlas,

f)     rozhoduje o členských príspevkoch TJ Sokol,

g)    volí a odvoláva na obdobie nie dlhšie ako štyri roky starostu TJ Sokol

       a Radu TJ Sokol a predsedov odborných komisií TJ Sokol,

h)    volí a odvoláva členov DaKK – kontrolóra TJ Sokol a ich náhradníkov,

i)     schvaľuje zásadné otázky hospodárenia TJ Sokol,

j)     rozhoduje o organizačnej štruktúre TJ Sokol.

 

7.    Na prerokovanie zvlášť dôležitých neodkladných záležitostí zvolá Rada TJ Sokol mimoriadnu Členskú schôdzu TJ Sokol, a to na základe uznesenia         2/3 väčšiny členov Rady TJ Sokol, na žiadosť aspoň jednej tretiny všetkých členov TJ Sokol, na návrh Dozornej a kontrolnej komisie TJ Sokol alebo vyšších orgánov Sokolskej únie Slovenska. Rada TJ Sokol musí zvolať členskú schôdzu TJ Sokol tak, aby sa členská schôdza TJ Sokol konala do 60 dní od doručenia žiadosti.

 

8.    Rada TJ Sokol

8.1 Rada TJ Sokol je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom TJ Sokol v období medzi dvoma Členskými schôdzami TJ Sokol. Radu TJ Sokol tvoria starosta, 1. miestostarosta, miestostarosta pre telocvičnú a športovú činnosť, miestostarosta pre ekonomiku, predsedovia určených odborných komisií.

 

8.2  Rada TJ Sokol riadi činnosť TJ Sokol v súlade so stanovami a uzneseniami Členskej schôdze TJ Sokol. Rada TJ Sokol zasadá minimálne trikrát ročne          na riadnych zasadaniach.

 

8.3  Mimoriadne zasadanie zvoláva starosta TJ Sokol na základe žiadosti DaKK TJ Sokol, alebo 2/3 členov Rady TJ Sokol v lehote do 30 dní odo dňa doručenia takejto žiadosti.

 

8.4  Rada je uznášaniaschopná pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. Ak zasadnutie Rady nie je uznášaniaschopné v stanovenú hodinu, začiatok          sa opakuje po hodine, vtedy je zasadnutie Rady TJ Sokol schopné uznášania bez ohľadu na počet prítomných členov Rady, ale Rada TJ Sokol môže      v tomto prípade rokovať a rozhodovať len o veciach, ktoré boli uvedené v pozvánke na Radu TJ Sokol. V prípade, ak pri hlasovaní dôjde k rovnosti hlasov, má rozhodujúci hlas predsedajúci.  Ustanovenia článku VII. Bodov 6, 7, 8 týchto stanov sa použijú aj pre Radu TJ Sokol

 

8.5  Do pôsobnosti Rady TJ Sokol patrí:

a)    hodnotenie činnosti TJ Sokol,

b)    rozhodovanie o záležitostiach nepatriacich do výlučnej kompetencie Členskej schôdzi  TJ Sokol,

c)    schvaľovanie ročného rozpočtu TJ Sokol a kontrola jeho čerpania,

d)    je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam nižšie postavených orgánov TJ        Sokol,  podanie odvolania má odkladný účinok,

e)    zvolávanie Členskej schôdze TJ Sokol,

f)     rozhodovanie  o organizačnej štruktúre TJ Sokol,

g)    koordinácia a operatívne riadenie činnosti TJ Sokol,

h)    spravovanie majetku a hospodárenie s pridelenými prostriedkami

       z hospodárskej a podnikateľskej činnosti, získanými finančnými

       a hmotnými prostriedkami TJ Sokol,

i)     zriaďovanie odborných komisií TJ Sokol na zabezpečenie činnosti TJ      Sokol , voľba a odvolávanie ich členov, ak nie je uvedené inak.

 

9.    Starosta TJ Sokol

 

9.1  rokuje za TJ Sokol a zastupuje ju v orgánoch a organizáciách,

9.2  zvoláva zasadnutia Rady TJ Sokol v súlade s jej stanovami a predsedá ich

       zasadnutiam,

9.3  koná vo veciach ktoré nie sú vyhradené Členskej schôdzi  TJ Sokol, Rade         TJ Sokol, DaKK TJ Sokol,

9.4 je štatutárnym zástupcom TJ Sokol. V odôvodnenej neprítomnosti zastupuje   starostu TJ Sokol 1.miestostarosta TJ Sokol. Pri hlasovaniach     v Rade TJ Sokol – v prípade parity hlasov má starosta TJ Sokol   právo dvoch hlasov.

 

 

10.  Dozorná a kontrolná komisia – kontrolór TJ Sokol

 

10.1  DaKK TJ Sokol je nezávislým  kontrolným orgánom TJ       Sokol a pri

         svojej činnosti sa riadi určenými zásadami a plánom práce  DaKK-         

        kontrolór v súlade s usmernením Rady SúS.

10.2  DaKK je trojčlenná a tvorí ju jej predseda a       dvaja členovia. Predsedom  

         DaKK je členskou schôdzou TJ Sokol zvolený kontrolór     TJ Sokol.

10.3  Funkčné obdobie je DaKK TJ Sokol je o jeden rok dlhšie ako funkčné   

        obdobie  členov Rady TJ Sokol.

10.4  DaKK TJ Sokol sa zameriava hlavne na kontrolu a posudzovanie

        hospodárenia s majetkom TJ Sokol, kontrolu pokladne, účtov, dokladov

        a oblastí  ustanovených legislatívou SR.

10.5  Zo svojej činnosti sa zodpovedá  DaKK TJ Sokol členskej schôdzi  TJ

        Sokol. Dozorná a kontrolná komisia – kontrolór predkladá členskej schôdzi

       a aj Rade TJ Sokol  správy o svojej činnosti, návrhy a odporúčania

       najmenej raz za polrok. Predseda DaKK TJ Sokol sa zúčastňuje zasadnutí

       Rady TJ a orgánov TJ Sokol s hlasom poradným.

 

ČASŤ IV.

HOSPODÁRENIE A SYMBOLIKA

SOKOLSKEJ ÚNIE SLOVENSKA

 

Článok  XIV.

Hospodárenie Sokolskej únie Slovenska

 

1.    Majetok Sokolskej únie Slovenska tvorí:

       – nehnuteľný majetok,

       – hnuteľný majetok,

       – pohľadávky a iný finančný majetok,

         –  peňažné prostriedky na účtoch, akciách a iných cenných papieroch a             v hotovosti.

 

2.    Všetok nehnuteľný majetok TJ Sokol, žúp alebo Sokolskej únie Slovenska, ktorý bol, alebo bude jednotám, župám alebo SúS navrátený na základe ustanovení zákona č. 173/1990 Zb. prechádza do vlastníctva týchto subjektov. V prípade akéhokoľvek majetkového prevodu nehnuteľného reštituovaného majetku sa vyžaduje súhlas Rady Sokolskej únie Slovenska.

 

3.    Akýkoľvek hnuteľný majetok, pohľadávky, alebo iný finančný majetok a peňažné       prostriedky sú majetkom TJ Sokol, župy, alebo Sokolskej únie Slovenska.

 

4.    Podnikanie môže byť realizované len na podklade v stanovách schválených

podnikateľských zámerov.

 

5.    Všetky organizačné jednotky Sokolskej únie Slovenska hospodária v rámci schváleného rozpočtu, ktorý spracovávajú podľa smerníc SúS. Rozpočet prejednáva a schvaľuje príslušný orgán organizačnej jednotky SúS v zmysle ustanovenia Stanov.

 

6.    Organizačné jednotky Sokolskej únie Slovenska rozhodujú vo svojej právomoci o svojich finančných prostriedkoch, majetku o príspevkoch pridelených vyššími orgánmi a o príspevkoch získaných od ďalších fyzických alebo právnických osôb.

 

7.    Sokolská únia Slovenska alebo jej organizačné jednotky môže previesť vlastnícke právo k svojmu nehnuteľnému majetku po splnení predpísaných podmienok na inú právnickú alebo fyzickú osobu verejnou súťažou alebo dražbou, pričom výťažok z takéhoto prevodu musí byť minimálne vo výške 100%  aktuálnej všeobecnej hodnoty prevádzaného nehnuteľného majetku. Vo vlastníctve SúS  alebo jej organizačných jednotiek však musí ostať nehnuteľný majetok, ktorý umožní realizovať hlavné ciele a poslanie SúS a jej organizačných jednotiek  uvedené v článku III. týchto Stanov. 

 

8.    Výška členských príspevkov v Sokolskej únii Slovenska je jednotná, stanovená zjazdom Sokolskej únie Slovenska

 

9.    Plnenie rozpočtu kontroluje Rada SúS, spolu s Dozornou a kontrolnou komisiou – kontrolórom príslušnej organizačnej jednotky Sokolskej únie Slovenska.  Správu o výsledkoch hospodárenia SúS schvaľuje príslušný orgán v zmysle ustanovenia stanov SúS.

 

10. Náklady spojené s činnosťou organizačných jednotiek Sokolskej únie Slovenska sa hradia z členských a oddielových príspevkov a z ďalších platieb organizácii, ďalej z podpôr, darov, príspevkov pridelených štátnymi orgánmi, a zo zisku obchodnej,  hospodárskej a podnikateľskej činnosti.

 

11. Sokolská únia Slovenska v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti vykonáva podnikateľskú činnosť v predmete, ktorý súvisí s jeho záujmovou činnosťou.

 

 

Článok XV.

Symbolika Sokolskej únie Slovenska

 

1.    Členovia SúS sa oslovujú „sestra“, „brat“. Medzi ženami navzájom a medzi mužmi používajú tykanie.

 

2.    Sokolským pozdravom je zvolanie „Nazdar“.

 

3.    Znakom Sokolskej únie Slovenska je sokol a monogram.

 

4.      Členovia SúS  môžu nosiť sokolský kroj a sokolský odznak, ktorého vzhľad schvaľuje Zjazd SúS.

 

5.    Sokolská únia Slovenska a jeho organizačné jednotky používajú svoje zástavy a ďalšie symboly.

 

Článok XVI.

Výklad stanov

 1.      Záväzný výklad stanov podáva Rada Sokolskej únie Slovenska.

 2.     O prípadoch, ktoré stanovy, alebo iná smernica priamo neriešia, rozhoduje Rada SúS v duchu rozhodnutí Zjazdu Sokolskej únie Slovenska   a zásad       týchto Stanov.

 

 

 

ČASŤ V.

PRECHODNÉ A ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok XVII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1. Za členov občianskeho združenia Sokolská únia Slovenska sa považujú fyzické a právnické osoby, na základe rozhodnutia príslušných orgánov Sokolskej únie Slovenska o schválení riadne doloženej žiadosti o prijatie za členov Sokolskej únie Slovenska.

 

 

2. Stanovy Sokolskej únie Slovenska nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich registrácie  na Ministerstve vnútra SR.

 

3. Stanovy Sokolskej únie Slovenska registrované dňa 04.11.2011 v znení ich zmien z 10.3.2016 sa rušia dňom vzatia zjazdom SúS  schváleného návrhu úplného znenia stanov SúS v znení zmien schválených zjazdom SúS dňa 26.11.2016 na vedomie Ministerstvom vnútra SR.

 

 

 

 

 

Poznámka:

stanovy boli zaregistrované MV SR dňa 04.11.2011

zmena stanov č. spis. VVS/1-900/90-38231-2 MV SR dňa 26.01.2017

SŠU pridelil IČO: 42257166

DU BA 1 pridelil DIČ: 2023379435

Účet: ČSOB, a.s. BA  4015703866

 

.

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.