Sokolská únia Slovenska

Ústredie

Sokolská únia Slovenska,

Orgány Sokolskej únie Slovenska sú :

 • Zjazd Sokolskej únie Slovenska
 • Ústredie
 • Rada
 • Predsedníctvo
 • Dozorno-kontrolná komisia

Organizačné jednotky Sokolskej únie Slovenska sú :

 • Sokolské župy
 • Telocvičné jednoty SOKOL

Sokolská únia Slovenska na regionálnej úrovni zabezpečujú činnost sokolské župy a telocvičné jednoty v nich združené

 • Bratislavská sokolská župa T.G. Masaryka
  (oblasť západného Slovenska)
 •  Považská sokolská župa M.R. Štafánika
  (oblast severného Slovenska)
 •  Pohronská sokolská župa V. Paulíniho
  (oblasť južného Slovenska)

 

Zjazd Sokolskej únie Slovenska dňa 25. 11. 2013 v Bratislave zvolil na štvorročné funkčné obdobie nasledovné

Predsedníctvo Sokolskej únie Slovenska:

 • Starosta: Ing. Vladimír Holčík
 • Miestostarosta:  Jaroslava Čelková
 • Miestostarosta pre športovú a telocvičnú činnosť: Doc. PaedDr. Miroslav Ďurech, PhD
 • Miestostarosta pre ekonomiku: Ing. Anton Pospíšek

Dozorno kontrolná komisia Sokolskej únie Slovenska:

 • Sestra Jitka Vilémová
 • Brat Alojz Németh